Pravidlá súťaže

Všeobecné informácie o súťažiach

Organizátorom súťaží sme my, spoločnosť Webtip s.r.o., IČO: 26384957, so sídlom Křimická 79, Plzeň, 31800 (ďalej len "organizátor" alebo "my"), ktorá pre svojich zákazníkov prevádzkuje online nákupnú galériu Hawaj.cz, dostupnú na www.hawaj.czwww.hawaj.sk

Súťaží sa nemôžete zúčastniť, ak ste naším zamestnancom alebo naším spolupracovníkom, alebo ak ste zamestnancom alebo spolupracovníkom spoločnosti v našej skupine, alebo ak ste blízkym príbuzným takýchto osôb. Súťaží sa tiež nemôžete zúčastniť, ak máte menej ako 15 rokov a ak máte doručovaciu adresu mimo Českej alebo Slovenskej republiky. Na súťažiach sa môžete zúčastniť, ak ste fyzická osoba.

Z čoho pozostávajú súťaže?

Predmet súťaží a konkrétne podmienky súťaží budú vždy špecifikované Organizátorom v konkrétnom súťažnom príspevku na facebookovom profile Hawaj.sk, ktorý bude obsahovať najmä podmienky súťaží:

• dátum výberového konania;

• spôsob účasti;

• výluky;

• určenie cien a podmienky výberu víťaza

Do jednotlivých súťaží sa môžete zapojiť pridaním komentára pod určený príspevok s odpoveďami na súťažné otázky alebo splnením úloh. Týmto vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami a zaväzujete sa ich dodržiavať. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže všetky odpovede, ktoré nezodpovedajú téme a rozsahu súťažných otázok.

Výherca bude vybraný zo správnych odpovedí uvedených pri každom súťažnom príspevku (ak nie je uvedené inak), a to uvedením tejto skutočnosti v komentári organizátora pod súťažným príspevkom. Výhercovia budú vyzvaní, aby kontaktovali organizátora prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku s kontaktnými údajmi na zaslanie výhry. Ak sa výherca neozve organizátorovi do 10 kalendárnych dní odo dňa oznámenia, výhra prepadá.

O presnom spôsobe doručenia výhry budú výhercovia informovaní súkromnou správou na Facebooku. Ceny budú výhercom zaslané do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.

Organizátor nezodpovedá za nesprávnu doručovaciu adresu výhercu alebo za to, že si výherca nevyzdvihne svoju výhru od zvoleného poskytovateľa dopravy včas. V takýchto prípadoch cena prepadne v prospech organizátora bez akejkoľvek náhrady.

Organizátor výslovne upozorňuje súťažiaceho, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť ani vymeniť za inú výhru, ako je cena určená organizátorom. Ak je výhrou poukážka na nákup v nákupnej galérii organizátora, jej hodnota je uvedená vrátane DPH a výherca bude informovaný o jej uplatnení.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Účasťou na súťažiach sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať pravidlá.

Účasťou v súťažiach súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov na účely účasti v súťažiach. 

Akékoľvek otázky, pripomienky a pod. smerujte na telefónne číslo +421 02 2057 0390, na e-mailovú adresu info@hawaj.sk alebo poštou na adresu Webtip s.r.o., Líšťanská 652, Mesto Touškov, 330 33.

Na výhru nie je právny nárok, nemožno ju vyplatiť v hotovosti. Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. Súťaž nie je verejným prísľubom.

Ak porušujete pravidlá súťaže alebo ak máme podozrenie, že porušujete pravidlá súťaže, vyhradzujeme si právo vylúčiť vás z prebiehajúcej súťaže. Takéto rozhodnutie je konečné.

Tieto pravidlá vám budú k dispozícii počas trvania súťaže a po dobu 30 dní od skončenia súťaže. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá alebo ukončiť súťaž. V takomto prípade bude zmena alebo ukončenie súťaže účinné po jej zverejnení.

Súťaže nie sú prevádzkované, sponzorované ani prepojené so spoločnosťou Facebook Inc. a spoločnosť Facebook Inc. nie je zodpovedná za ich priebeh. Akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa súťaží musia byť adresované organizátorovi, nie spoločnosti Facebook Inc.

Organizátor výslovne upozorňuje účastníka, že výhra nie je určená na predaj a nie je možné uplatniť žiadne práva (napr. práva z vád, záruka za kvalitu, možnosť vrátenia/odstúpenia/reklamácie atď.).

Tieto pravidlá nadobudnú účinnosť 1. januára 2020.


Hore