Zpracování osobních údajů

1.   Společnost WEBTIP, s.r.o. se sídlem Křimická 79, Plzeň, 31800 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu oddíl C, vložka 16882, IČO:26384957, zpracovává v rámci kupní smlouvy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje kupujících:

   1.a   V případě jednotlivce:

 • Jméno, příjmení;
 • E-mailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • Adresu;
 • IP adresu.

   1.b   v případě společnosti:

 • Jméno, příjmení;
 • Název společnosti;
 • IČ, DIČ;
 • E-mailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • Adresu sídla;
 • IP adresu.

   1.c   Pro oba případy:

 • Platební karta (číslo karty, expirace, typ) (pokud povolíte zapamatování).

v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

2.   Společnost WEBTIP, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé, kterými jsou

 • Poskytovatel serverhostingu Ignum, s.r.o., se sídlem Vinohradská 190, 130 61 Praha, IČ: 261 59 708, DIČ: CZ26159708;
 • Poskytovatel analytického softwaru Google Analytics;
 • Poskytovatel spotřebitelského úvěru Home credit a.s., Moravské nám. 249/8, 602 00 Brno (pouze v případě, pokud kupující využije financování formou spotřebitelského úvěru);
 • Poskytovatel softwaru určeného k administraci e-mailových dotazů a mailovou korespondenci Daktela s.r.o., se sídlem Pod Krejcárkem 975, 130 Praha, IČ: 272 32 263, DIČ: CZ27232263;
 • zasilatelská společnost Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČ: 471 14 983
 • přepravní společnost PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČ: 251 94 798
 • Výdejní místo, zvolí-li si zákazník vyzvednutí zboží ve skladu Úněšov;
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

3.   Na emailovou adresu vám budou společností WEBTIP, s.r.o. zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem společností WEBTIP s.r.o. uchovávána po dobu 5 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.
Tato obchodní sdělení mohou být zasílána i společností Heureka Shopping s.r.o. v rámci služby Ověřeno zákazníky pro vyhodnocení zpětné vazby Kupujícího.

4.   Podle Nařízení máte, coby kupující, právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
za účelem zasílání obchodních sdělení

1.    Udělujete tímto souhlas společnosti WEBTIP, s.r.o. se sídlem Křimická 79, Plzeň, 31800 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu oddíl C, vložka 16882, IČO:26384957, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala následující osobní údaje:

 • emailovou adresu.

2.    Emailovou adresu je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení.

3.    Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4.    Zpracování osobních údajů je prováděno společností WEBTIP, s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel serverhostingu Ignum, s.r.o., se sídlem Vinohradská 190, 130 61 Praha, IČ: 261 59 708, DIČ: CZ26159708;
 • Poskytovatel analytického softwaru Google Analytics;
 • Poskytovatel softwaru určeného k administraci e-mailových dotazů Daktela s.r.o., se sídlem Pod Krejcárkem 975, 130 Praha, IČ:  272 32 263, DIČ: CZ27232263;
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5.    Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

6.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
prostřednictvím cookies

1.   Správce osobních údajů, společnost WEBTIP, s.r.o. se sídlem Křimická 79, Plzeň, 31800 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu oddíl C, vložka 16882, IČO:26384957, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49839, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem cílení reklamy, zapamatování si přihlašovacích údajů, sledování průchodu webu a konkrétních událostí za účelem statistik chování návštěvníků webu.

2.   Užití cookies za účelem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě vámi uděleného souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

3.   Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu za výše uvedenými účely a je aktivováno pouze na základě souhlasu návštěvníka.

4.   Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

5.   Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovatelem služby Facebook Pixel a Facebook Share, provozované společností Facebook, sídlem Menlo Park, California, United States;

6.   Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány následujícími způsoby:

7.   Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním zpět,
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • vykonat své právo na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Hore